Regulamin pracy świetlicy

1. Świetlica czynna jest w godzinach 6:30 – 17:00

2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie z klas I -III

3. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice/opiekunowie oboje pracują, samotnie wychowują dzieci, dojeżdżający, których rodzeństwo już uczęszcza do świetlicy. Dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców/opiekunów.

4. Rodzice/opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, składają kartę zgłoszeniową.

5. Kwalifikacje i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły oraz wychowawcy świetlicy.

6. Pobyt w świetlicy jest bezpłatny, jednak rodzice mogą dobrowolnie wpłacać ustalona kwotę przez dyrektora i wychowawców świetlicy (na materiały plastyczne i inne potrzeby świetlicy) lub dostarczyć wyprawkę.

7. Do pracy w świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli i wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

8. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

9. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy opartego na programie wychowawczym oraz podstawie programowej.

10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

11. Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy powinien fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy.

12. Rodzice/opiekunowie dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są poinformować o tym wychowawcę świetlicy lub wypełnić odpowiednią rubrykę w karcie zgłoszeniowej.

13. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie należy pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

14. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.

15. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice/opiekunowie ponoszą koszty naprawy.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać