Deklaracja dostępności Strony Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 46 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tadeusz Badowski.
 • E-mail: spnr46@sp46.pl
 • Telefon: 61 870 93 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu
 • Adres: ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
 • E-mail: spnr46@sp46.pl
 • Telefon: 61 870 93 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do wejścia do budynku nie prowadzą schody dzięki czemu parter jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest piętrowy, lecz nie został wyposażony w windę przez co dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter budynku. Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Szkoła dopuszcza wstęp z psem asystującym. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak udogodnień architektonicznych dla osób niewidomych i niesłyszących.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać